Referat bestyrelsesmøde 20-03 2017

Tømmerup sportsrideklub

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Referat af ordinær generalforsamling​​ mandag​​ d 20 marts 2017

Dagsorden:

 • Valg af dirigent

Bo Riber Bay er blevet valg som dirigent.​​ 

 • Formanden aflægger beretning.

Så gik den første periode på andet​​ år med mig som formand og jeg er på valg i år sammen med et​​ par andre bestyrelsesmedlemmer.​​ Vi håber i syntes vi har gjort det godt og vil vælge os igen.

Vi har med succes afholdt diverse klub og sløjfestævner over året, og rideskolen har også afholdt 2 stævner.​​ 

Kasserer posten som Maria Jansson valgte at trække sig fra har haft en noget turbulent start, da Per som blev valg som ny​​ kasserer, valgte​​ at trække sig fra posten af personlige årsager. Dorthe Dia har så overtaget regnskabet efterfølgende og vi siger tak til Dorthe for det store arbejde hun har lagt i det.​​ 

Vi har besluttet at aflønne Dorthe for de 100 timer a` 125.- som hun har haft som forbrug.

Vi har så valg Helene​​ Carstens​​ som rideskoleansvarlig for bestyrelsen, hvilket betyder at Caroline og instruktører referer til Helene ang. ting som vedr. rideskolen, og afholder møder og diverse.​​ 

Projekter vi har haft i 2016.

Porte har drillet rigtigt meget og de er blevet repareret mange gange i løbet af året.​​ 

Vi fik en ny lejeaftale på en anden kaffemaskine, men den har drillet så meget at vi har valgt at opsige den efter en lang periode, hvor den har kørt med underskud pga. de mange fejl som den konstant havde, og vi måtte se i øjende at det ikke fungere ude hos os pga. den megen fugt og støv som sætter sig i maskineriet.​​ 

Ansættelsessamtaler.​​  ​​​​ 

Vi har igen i år afholdt samtaler til hhv. rengøring og ride instruktører stillinger.

Aktivitetsudvalget:

Vi har afholdt 2 arbejdes weekender med dejlig stor tilslutning hvor vi blandt andet fik lavet 2 reposers ved dressurbanen.​​ Vi har malet stævnespring som er blevet meget flotte og farverige, og takker for alle de deltagende.​​ Der er også efterfølgende blevet malet døre og karme på toiletter. De har også fået afholdt en sommerfest.​​ 

Købt/fået i år

Nye/brugte industri køl og fryseskabe hvoraf de skulle have mindre reparation inden ibrugtagen. ​​ Der er opsat spejl på langsiden i det store ride hus. Vi har investeret i ny bomvogn. Mobile Pay er kommet op at køre. Rustfri sparkeplader langs med vægge i rytterstue og forhal, og de er sponsoreret af Ralf som vi siger tak til.​​ 

Indkøbt til rideskolen:

Nye hovedtøjer, martingales og diverse udstyr som støtter, cavaletti.​​ 

Det store ride hus:

Bunden er blevet rettet til så den er lige igen.​​ Den blev også afvasket i arbejdes weekenden og fik en gang olie så den fremstår flot igen.​​ 

Rytterstuen:

Vi må igen opfodre medlemmer til at passe mere på vores flotte rytterstue, da det er for tit vi kommer til ødelagte møbler, og et værre svineri.​​ 

Spørgetid for medlemmer:

Vi har afholdt 2 gange i år, da behovet åbenbart ikke er større end det. Vi planlægger stadig afholdelse af et par stykker, og datoer bliver annonceret på vores hjemmeside.​​ 

Diverse andre ting vi har beskæftiget os med i året: ​​ 

Klubtøj

LED belysning i ridehaller.

Dommertårn

Nedvaskning af det lille ride hus.

Køkkenudvalget.

Jeg vil gerne rette en tak til køkkenudvalget for den store indsats i året.​​ 

Aktivitetsudvalget.

Vi ser frem til mange flere projekter fra jeres side Dorthe, Anette, Pernille.​​ 

Også en stor tak til vores banekøre Leo, Pia B for rengøringen, Jane og Maria for det arbejde de udfører i klubben.

Og i år vil jeg gerne sige en speciel tak til Henrik for det kæmpe arbejde, som han og andre håndværkere har udført på området, og takker for det gode samarbejde vi har fået,​​ og ser frem til mere dette efterfølgende år.​​ 

 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Spørgsmål ang. regnskab

Allan Petersen havde et spørgsmål Ang. at smed er blevet dyrere i år.

Svar:​​ At​​ vi har haft større udskiftning af ponyer i år end tidligere, og da de er vores levebrød skal de selvfølgelig ikke gå og være langtået.

Allan Petersen spørger ind til hvordan kaffemaskine kan give så meget​​ underskud.

Svar:​​ At den meget tit har været ude af funktion, og folk derfor mere eller mindre har opgivet at bruge den i perioder, med underskud til følge, da vi stadig har en månedlig lejeudgift.​​ 

Allan spørger også ind til den​​ for ham dyre​​ pris på arbejdes weekender.

Svar:​​ At det ikke kun er beværtning, men en samlet pris inkl. materialer, så det finder vi ikke dyrt med tanke på det vi har fået lavet.​​ 

Regnskab er hermed godkendt.

 • Behandling af indkomne forslag.

 • Bestyrelsen har et forslag om stigning af dagkort.

Dette er blevet diskuteret, og vi er kommet frem til at vi ikke kan lade det stige, men​​ bibeholder prisen på de 35.-​​ ​​ mod​​ at vi lader klippekort bortfalde. ​​ Dette er blevet stemt ind med​​ 2​​ stemmer​​ i mod.

 • Forslag om kasserer posten​​ forsat skal være lønnet/ulønnet/udefra kommende revision.

Vi har spurgt ind til om der var nogle medlemmer som ønsker posten som kasserer ulønnet, og der var ingen der meldte sig frivilligt. Vi undersøger så hvad det vil koste at få det lavet udefra kontra til at aflønne Dorthe i åres 3 måneder a 125x20 timer som Dorthe ønsker.

 • Fastsættelse af kontingent.

Uændret. ​​ 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. ​​ 

Bestyrelsen:​​ 

Stig Christiansen​​   På valg-ønsker genvalg

Anne-Marie   Ikke på valg

Dorthe Dia   på valg-ønsker genvalg

Helene Carstens  Ikke på valg

Michelle Hansen​​   på valg-ønsker muligvis genvalg ved ingen andre tilmeldte.

Suppleanter:

Kimbeley Carstens​​   På valg-ønsker ikke genvalg.

Konklusion: Samtlige bestyrelsesmedlemmer​​ som har ønsket genvalg​​ er blevet genvalgt, og bestyrelsen er hermed valgt.

2 nye Suppleanter er​​ yderligere​​ blevet valgt ind,​​ og dette er Katrine Skyrum Nielsen,​​ og Pia Riber Bay. Vi ønsker dem velkommen i bestyrelsen.​​ 

 • Valg af udvalg.

Stævneudvalg:

Nye er Stina Riber bay, Marie Kramer og vi ønsker dem velkommen.​​ 

Aktivitetsudvalg:

Dorthe Dia, Pernille Hørmann, Anette Christiansen.

Køkkenudvalg:

Ingen meldte sig så det er stadig Dorthe Dia og Karina​​ Rodenkam Bjerg.

 • Valg af statsautoriseret revisor.​​ 

Samme revisor genvalgt.

 • Eventuelt.

Lise fra Allans stald spørger ind til om vi kan skrive på både hjemmeside og facebook, når​​ der er nyt vedr. diverse tiltag eller lukninger af ridebaner.

Dette svarer vi at der​​ allerede bliver gjort i​​ et hvis omfang,​​ men at man​​ også må have forståelse for at vi er frivillige,​​ som sidder der,​​ og at vi alle har fuldtidsstillinger at passe også.

​​ Maria Jansson spørger ind til udendørsbanen, om hvorfor den er så glat at ride på og at hendes hest er faldet flere gange.

Dette er ikke noget vi i bestyrelsen er blevet gjort bekendt med.

Amalie Reimer oplyser at hun ikke mener hun har modtaget indkaldelse til generalforsamling.

Dette afviser Michelle, da hun personligt har været over i Allans stald med indkaldelser.​​ 

Et​​ medlem​​ spørger ind til hvem som står for vedligeholdelse af vejen ned til klubben, da den er meget ujævn og hullet.​​ 

Allan tilkendegiver at det er ham som står for den, da han mener det er hans vej, hvilket ikke er helt rigtigt, da det er en privat/fællesejet vej.​​ 

Vi i bestyrelsen tilbyder Allan at være behjælpelige med at vedligeholde vejen, men dette ønsker Allan ikke. Michelle spørger så ind til hvem vi skal videresende folk til, da der tit er forældre til børn som går på rideskolen, som spørger ind til hvem de skal rette henvendelse til.

Konklusion.

Vi beder folk om at rette henvendelse til kommune såfremt den ikke bliver udbedret.

Nana Torpgaard spørger ind til hvem som står for lyset på vejen ned til​​ ride klubben.

Dette svarer Allan at han gør.​​ 

Slutligt har vi uddelt præmier for championater 2016.

Pony dressur

1 Isabella​​    Nice Devise​​   71%

2 Hannah   Space Jumper  60%

3 Stinna   Lucca  45%

Hest dressur

1 Pernille   Vestervang Delight76,8%

2 Pia B   Roxy  48%

3 Pia B   Barozzi  31,4%

Pony Spring

1 Mille   Moonshine  

2 Isabel   Nice Device

3 Caroline   Wunder

Hest Spring

1 Caroline     61,6%

2 Nynne     10%

3 Caroline     9,6%

 

Bestyrelsen vil gerne takke for fremmødte, og for god ro og orden.

Referent​​ Helene Carstens ​​