Vedtægter

Navn, hjemsted og formål.

Klubbens navn er Tømmerup Sportsrideklub – T.S.R.

Klubbens hjemsted er Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup, tlf.: 32 53 81 24.

Klubbens formål er at fremme ridesporten på Amager samt interessen for og kendskabet til den ædle hest.
Dette søges opnået ved de sportslige konkurrencer og ved opvisninger af forskellig art.

Medlemmer

I klubben kan (efter godkendelse af bestyrelsen) optages aktive seniorer samt juniorer.

Støttemedlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrence.

Gæstemedlemsskab kan købes ved distriktstævner. Prisen vil da være den samme som kontingent for støttemedlemmer. Ryttere der får gæstemedlemsskab starter i klubbens navn.

Klubbens medlemmer kan starte i konkurrencer, når Dansk Ride Forbunds (D.R.F.) regler hjelmer hertil.

Et stævnemedlemskab giver et medlem til ret til at starte stævner i rideklubbens navn, men et stævnemedlem har ikke ret til at benytte rideklubben faciliteter eller stemmeret til klubbens generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til bestyrelsen til d. 1. i en måned. Eventuelt forudbetalt kontingent returneres ikke.

Medlemmer, hvis optræden kan virke til skade for klubben, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben.
Dog kan den ekskluderede ved den førstkommende generalforsamling indanke bestyrelsens afgørelse.

Regnskab

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling, som ligeledes fastsætter betalingsmåden. Kontingentet skal være betalt inden én måned fra forfaldsdagen.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Regnskab udarbejdes af en af generalforsamling valgt statsautoriseret revisor på baggrund af bogføringsmateriale fra klubben kasserer.

Bestyrelsen

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med fuldgyldigt medlemskab. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre, som ikke har undervisning som hovederhverv i Tømmerup Sportsrideklub.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og på efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueres en formand, næstformand, kasserer og sekretær. På generalforsamling vælges 1., 2. og 3. suppleanter efter antal afgivne stemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Der afgår hvert år to til tre bestyrelsesmedlemmer.

Formand og sekretær er på valg i ulige år. Kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Suppleanter vælges for ét år.

Klubben tegnes af formand og næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Såfremt hele bestyrelsen går af vælges to poster for tre år og tre poster for to år.

Afgår et bestyrelsesmedlem uden for den ordinære generalforsamling indtræder 1. suppleanten for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Var det afgåede medlem formand, fungerer næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der er valgt på ekstraordinær generalforsamling vil altid være på valg ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Møder afholdes mindst én gang om måneden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, og beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive mødelederens stemme afgørende.

Bestyrelsen forvalter klubbens midler på bedst og mest betryggende måde.

Kontantbeholdning over kr. 10.000,00 indsættes på klubbens bankkonto. Kassereren sørger for alle arter af ind- og udbetalinger, men tegner kun i forbindelse med formanden overfor bank, girokonto eller andet pengeinstitut.

Ved større investeringer, over 50.000 kr., skal klubbens medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalfor-samling, hvor investeringen afgøres ved simpelt flertal.

Bestyrelsen kan oprette særskilt konto i banken, hvortil der kan knyttes ét hævekort. Saldoen på denne konto må ikke overskride 10.000 kr., og der må ikke forekomme overtræk.

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at gennemse kassererens førte regnskab.

Bestyrelsen kan ikke optage lån eller pådrage klubben kautionsforpligtelser uden ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem over 18 år. For medlemmer undre 18 år kan forældre eller værge give møde.

På generalforsamlingen må hvert medlem personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der er i restance med kontingent eller der ikke er fyldt 16 år har ikke stemme-/taleret. I økonomiske anliggender skal medlemmet være fyldt 18 år. For medlemmer under 16 år kan forældre og/eller værge afgive 1 stemme ligesom forældre/værge har taleret på generalforsamlingen. Angående tvivl om hvorvidt et spørgsmål er økonomisk eller ej, skal generalforsamlingen afgøre dette. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis bestyrelsen eller én stemmeberettiget forlanger det.

Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan dog maksimalt medtage 1 fuldmagt.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden marts måned med følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

a) Kassekredit accepteres og godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af udvalg.

8. Vag af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert medlem og skal indeholde dagsorden og mødested.

Forslag til generalforsamlingen, som ønskes behandlet, skal skriftligt være tilsendt sekretæren senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at et forslag kan medtages på generalforsamlingen kræver det, at forslagsstilleren personligt møder op og fremlægger forslaget på general forsamlingen.

Udvalg

Generalforsamlingen nedsætter, såfremt der er interesse herfor, et eller flere udvalg, eksempelvis stævneudvalg, sponsorudvalg m.v., til at fremme klubbens aktiviteter.

De pågældende udvalg skal forinden deres aktiviteter offentliggøres i klubben, have bestyrelsens godkendelse heraf, herunder også de eventuelle økonomiske rammer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 25 medlemmer fremsætter ønske herom, skriftligt til bestyrelsen med opgivelse af emnet, der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæring er fremsendt. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, men dog med 8 dages varsel.

Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt specielt med dette formål og kun såfremt 3/4 af klubbens stemmeberettigede stemmer herfor.

Efter betaling af alle poster, bruges evt. overskydende midler til velgørende formål.

rværende love er direkte afskrift af tidligere eksemplar af klubbens love, dog med undtagelse af afsnit 2 under ”Generalforsamling”, idet det på generalforsamling i år 2002 blev vedtaget at ændre dette afsnit, som fremgår.

Vedtægterne er sidst redigeret februar 2024, MJ