Indkaldes til generalforsamling 2019

Tømmerup, d. 22. januar 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00
Afholdes i Tømmerup Sportsrideklubs rytterstue
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
a) Kassekredit accepteres og godkendes
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen:
Stig Christiansen På valg – ønsker ikke genvalg
Anne-Marie Hørmann Ikke valg
Dorthe Dia Ikke valg
Helene Carstens På valg – ønsker genvalg
Kathrine Skyum-Nielsen Ikke valg

Suppleanter:
Lisa Almerstrøm På valg
Amalie Reimer På valg

7) Valg af udvalg.
8) Valg af statsautoriseret revisor.
9) Eventuelt.

Seneste frist for forslag til generalforsamlingen er tirsdag d. 12 februar 2019.
Forslag kan sendes på mail eller ved at lægge det i postkassen på TSR.
Mail til bestyrelsen: bestyrelsen@tspr.dk

For at et forslag kan medtages på generalforsamlingen kræver det, at forslagsstilleren personligt møder op og fremlægger forslaget på generalforsamlingen

Regnskabet kan rekvireres hos kassereren på mailen: kassereren@tspr.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen